Policy

Kvalitetspolicy

Vi ska alltid sträva efter att motsvara våra kunders krav och förväntningar på de bildelar och övrigt material som vi levererar. Vi ska även ansvara för att samtliga medarbetare har de kunskaper och den kompetens som krävs för att kontinuerligt förbättra verksamheten.

 


Miljöpolicy

Allbildelar ska:

  • Följa gällande lagar, bestämmelser och avtal samt vidta åtgärder för att förebygga föroreningar och minska miljöbelastning utöver lagar och bestämmelser.
  • Sträva efter att öka andelen återvinningsbara delar och material från de bilar vi demonterar.
  • Se till att alla medarbetare aktivt verkar för minskad miljöbelastning genom egen insikt, kunskap och förståelse av miljöarbetets betydelse.
  • I första hand anlita leverantörer som aktivt arbetar för att minska sin miljöbelastning och välja miljömärkta produkter till egen verksamhet.

 


Arbetsmiljöpolicy

Generellt

Alla medarbetare skall vara införstådda med vilka arbetsuppgifter de har, känna till sina befogenheter och förstå vilket ansvar arbetsuppgiften innebär.

Jämställdhet och lika berättigande är en självklarhet i vår verksamhet.

Alla har ansvar för att det råder gott arbetsklimat.

Avseende trafiksäkerhet

Alla transporter som gör i företagets regi skall ske välplanerat med väl säkrad last och med iakttagande av gällande trafikregler och med hastigheten anpassad till rådande förhållanden vilket skall resultera i en trafiksäker och hänsynsfull körstil.

Avseende droger och missbruk

Alkohol, narkotika och andra berusningsmedel är inte förenbart med arbetet.

Det accepteras inte att någon anställd låter alkohol och andra berusningsmedel påverka sig i arbetet.

Missbruk hos en medarbetare skapar problem för alla på arbetsplatsen och resulterar i en dålig arbetsmiljö, arbetsprestation och säkerhet påverkas negativt.

En anställd som är påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel ska genast avvisas från arbetsplatsen av arbetsledningen.

Policyn fastställd för 2015 vid ledningens genomgång nov 2014

 


Integritetspolicy

Vår integritetspolicy hittar du här.